Weekly News

Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet. NÆRINGSMIDDEL

Utvikler et bærekraftig landbruk

På det politiske nivået jobber Landbruks- og matdepartementet med arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold og utvikling av nye næringer.

Departementet jobber aktivt for å tilrettelegge for et innovativt og bærekraftig landbruk.
– Det viktigste for å oppnå et innovativt og bærekraftig landbruk er bøndene selv. Vi har utrolig mange dyktige bønder i Norge og stadig flere ser muligheter til å bruke hele gårdens ressurser, enten det er innen lokalmat, reiseliv, opplevelser, ny teknologi eller andelslandbruk, sier Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.

Departementet og politikerne bidrar med rammevilkår for økt satsning på et innovativt og bærekraftig landbruk.
– Regjeringen har økt bevilgningen gjennom Innovasjon Norge til alternativ næringsutvikling på gården, utover tradisjonelt jordbruk. Vi satser også på nettverksbygging og kompetanseoppbygging blant de som driver med lokalt produsert mat og drikke, reiseliv, Inn på tunet, og andre former for innovativt landbruk, sier Blåfjelldal.

Forskning, utvikling og innovasjon er sentralt for det norsk landbruket.
– Gjennom forskningsprogrammet BIONÆR finansierer departementet forskning innen jordbruk, husdyrhold, mat og fôr. Foods of Norway er et godt eksempel på et senter som utvikler miljøvennlig og fremtidsrettet dyrefôr fra ressurser som er uegnet som mat for mennesker, sier hun.

Den største utfordringen for landbruket er å produsere mer av maten forbrukerne i Norge etterspør.
– Vi produserer i dag nok svinekjøtt, lammekjøtt, egg og melk til det norske forbruket, mens vi for eksempel produserer for lite storfekjøtt. Regjeringen har derfor foreslått tiltak for å øke produksjonen av norsk storfekjøtt, sier Blåfjelldal.
– Da denne regjeringen overtok var det underproduksjon av lammekjøtt. Vi la om politikken ved å vri tilskudd fra å eie sau – til å slakte sau. Dette har stimulert til økt produksjon av saue- og lammekjøtt og vi produserer i dag nok lammekjøtt til det norske markedet, sier hun.

Grøntsektoren er en av landbrukets suksesshistorier og har vist stor evne og vilje til omstilling.
– Det har vært en eventyrlig utvikling med stor vekst i antall produkter, økt mangfold, bedre kvalitet og økt profesjonalitet i grøntsektoren. Forbruket av frukt og grønt er stigende, og grøntsektoren har stort potensiale for å øke produksjonen videre, sier Blåfjelldal.

Produksjon og lønnsomhet i grøntsektoren er i stor grad påvirket av vær og vind.
– Norsk kostnadsnivå, klima og topografi innebærer at produksjonskostnadene blir høye.

Allikevel har bøndene vist at de er dyktige til å ta i bruk ny teknologi, øke produktiviteten og tilpasse seg markedet. Dette er helt avgjørende for å lykkes, sier hun. Utvikling av nye teknologier og produkter basert på jordbrukets ressurser vil være avgjørende for å ta ut næringens potensiale.
– Det arbeidet som utføres av Geno, Norsvin og Tyr, i tett samarbeid med forskningsmiljøer, er et godt eksempel på hvordan næringen selv driver fram innovasjon og bærekraft. Sammen er disse miljøene viktige bidragsytere til verdiskapingen i norsk landbruk, sier Blåfjelldal.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles